Školská rada

Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace Drahanovice 44, 783 44
IČ: 75028921

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady.
Na naší škole pracuje Školská rada od roku 2005. Školská rada je orgánem školy, umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školská rada je šestičlenná a skládá se ze dvou zástupců obce, dvou zástupců z řad rodičů a dvou zástupců pedagogických pracovníků školy.

Funkční období členů je 3 roky a nutnost setkání členů je minimálně dvakrát ročně.
Členové Školské rady na období 2019-2022:
Za zřizovatele: Tomáš Kröner, DiS. Martin Reš
Za rodiče dětí: Lucie Urbanová, Karel Zapletal
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jitka Bernadová, Mgr. Alžběta Kolínková