Kritéria pro přijímení dětí do MŠ

Čj.  62/2019 MŠ

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Drahanovice stanovila v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol.

 Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Drahanovice a Ludéřov.

Do mateřské školy jsou přijímány děti s prokazatelným pravidelným očkováním, nebo s dokladem, že se očkování nemohou podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 34 odst. 3 škol. zákona) podle následujících kritérií.

1. Děti, které nejpozději k 31. 8. daného roku dovrší 5 let, jsou přijímány přednostně.

  • Pro tyto děti je od 1. 9. 2018 předškolní vzdělávání povinné. (Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením).

2. Děti, které nejpozději k 31. 8. daného roku dovrší 4 let věku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu OÚ Drahanovice.

  • Tyto děti mají právo na přednostní přijetí.

3. Děti, které nejpozději k 31. 8. daného roku dovrší 3 let věku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu OÚ Drahanovice.

  • Tyto děti mají právo na přednostní přijetí.

4. Děti mladší 3 let, které dovrší věku 3 let během školního roku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu OÚ Drahanovice.

5. Děti, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu OÚ Drahanovice.

Ředitelka ZŠ a MŠ rozhoduje o přijetí vždy tak, aby nepřekročila maximální počty dětí a zajistila optimální podmínky pro vzdělávání.

V Drahanovicích dne 21. 3. 2019                                                   Mgr. Lenka Trávníčková

                                                                                                                                       ředitelka ZŠ a MŠ