Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.
Školní poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm. Rozsah činnosti je stanoven uvedenými vyhláškami.
Školní poradenské pracoviště úzce spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky školy, s PPP a SPC Olomouc, Obecním úřadem Drahanovice, Policií ČR, zákonnými zástupci žáků.

Výchovný poradce, školní speciální pedagog

Mgr. Miloslava Ťoupalíková
toupalikova@skoladrahanovice.cz
konzultace: PO 12,00 – 13,00h (po předchozí domluvě)

Školní metodik prevence

Mgr. Lenka Ponížilová
ponizilova@skoladrahanovice.cz
konzultace: PO 13,00 – 14,00h (po předchozí domluvě)

Dle potřeb další pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole – třídní učitelé, asistenti pedagoga. Pracoviště zajišťuje důvěrnost jednání a ochranu osobních dat.

Smyslem a cílem činnosti je zajištění poradenských služeb, systému včasného odhalování rizikových projevů chování ve škole, kvalitní podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných, podporování rovných příležitostí žáků a poskytováním kariérových informací, vytváření důvěryhodného vztahu mezi školou a zákonnými zástupci a vzájemná spolupráce. Veškeré služby jsou pro žáky školy, jejich zákonné zástupce i pedagogy poskytovány zdarma.

Program poradenských služeb 2023/2024