Školská rada

Na naší škole působí Školská rada od roku 2005.
Školská rada je šestičlenná a skládá se ze dvou zástupců obce, dvou zástupců z řad rodičů a dvou zástupců pedagogických pracovníků školy.
Funkční období členů je 3 roky a nutnost setkání členů je minimálně dvakrát ročně.
Školská rada je orgánem školy, umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové Školské rady na období 2019-2023:
Za zřizovatele: Tomáš Kröner, DiS. Martin Reš
Za rodiče dětí: Lucie Urbanová, Martin Polách
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Miloslava Ťoupalíková, Mgr. Alžběta Kolínková

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Dokumenty Školské rady: