Informace o školce Drahanovice

Vítáme vás na stránkách MŠ Drahanovice.

V letošním školním roce 2019/2020 navštěvuje MŠ 24 dětí. Přejeme jim, aby si našly nové kamarády a aby se jim u nás ve školce líbilo.

Naše mateřská škola je barevná, útulná, bezbariérová, spíše rodinného typu s kapacitou 24 zapsaných dětí.  Je umístěna u málo frekventované silnice směřující na Kníničky, uprostřed zelené zahrady s vysázenými dřevinami, s atrakcemi pro vydovádění dětí i s lavičkami k odpočinku.

Na školní zahradě je i malá skalka, o kterou spolu s dětmi pečujeme a poznáváme, co rostliny potřebují k životu i jak se o ně starat.

Děti různého věku jsou vzdělávány společně v jedné třídě podle školního výchovně vzdělávacího programu. Věnují se jim dvě kvalifikované učitelky MŠ s dlouholetou praxí a jedna provozní pracovnice.

Telefonní čísla 

  • ZŠ Drahanovice               730 595 860
  • MŠ Drahanovice              730 595 856
  • MŠ Ludéřov                      730 595 857
  • ŠJ Drahanovice                730 595 861

E-mail

  • ms.drahanovice@seznam.cz
  • zs.drahanovice@seznam.cz

Konzultační hodina

Každé pondělí od 12:30 do 13:30 hod.

Víčka pro Elenku

V naší MŠ probíhá sběr plastových víček pro tříletou holčičku Elenku s Westovým syndromem, která potřebuje absolvovat léčebný rehabilitační pobyt v lázních ( nehradí zdravotní pojišťovna)

Projekty, do kterých jsme zapojeni

ŠABLONY II

Projekt ŠABLONY II je zaměřený na podpor a rozvoj vzdělávání. jeho rámci plníme jednotlivé aktivity (šablony), na něž jsou určené finanční prostředky k vyčerpání.

Šablona osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů v MŠ má za cíl podporovat profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Šabloma sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv má za cíl podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

Šablony pro rozvoj aktivit dětí v MŠ i mimo MŠ. Jedná se o projektové dny, kdy pedagog s odborníkem z praxe připraví a vedou projektové vzdělávání pro děti. Také organizace volnočasového komunitního osvětového setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy.

Pomocí projektového vzdělávání jsou děti vedeny k samostatnému zpracování určitých úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Děti spolupracují na dosažení cíle projektu, který je představován určitým konkrétním výstupem, tj. výrobkem, praktickým řešením problému aj. Projekty mají podobu integrovaných témat. Děti se učí vzájemné spolupráci a respektu, odpovědnosti, využívání svých znalostí, práci s různými informačními zdroji a řešení problémů. Dále rozvíjejí své komunikační dovednosti a tvořivost.

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Projekt SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY se zaměřuje na rozvoj pohybových dovedností, nabízí dětem další podněty spojené se zdravým pohybem. Podporuje první zájem dětí o aktivní sportování, ale také vedení k týmové spolupráci, radosti za splněných úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině. Plnění jednotlivých úkolů by mělo přinášet dětem radost a potěšení z pohybu, pomáhat jim naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnit vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let.

Projekt je rozdělen na tři stupně, které respektují specifika jednotlivých věkových kategorií (kategorie 1 – věk 3-4 roky, kategorie 2 – věk 4-5 let, kategorie 3 – věk 5-6 let). Každá věková skupina má oddělené úkoly v 5 oblastech. Věkové kategorie se věnují v jednotlivých stupních příslušným pohybovým dovednostem, rozvoji poznání i netradičním činnostem.

ŠKOLKA HROU

Cílem projektu Školka hrou je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol.

Pro didaktickou praxi v mateřských školách byly vytvořeny odborné metodické příručky Školka hrou zpracované v souladu s RVP PV podle, kterých pracujeme. Publikace nabízí netradiční náměty na činnosti, ve kterých je možné využít digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and Tommy na vzdělávacím portálu eKabinet.cz v kombinaci s klasickými a běžně používanými učebními pomůckami a to jak v mateřské škole, tak i venku. Výhodou metodiky je také jednoduchý kódový systém, který umožňuje flexibilní propojení klasických postupů výchovně-vzdělávací činnosti s digitálním edukačním obsahem.

Projekt probíhá pod záštitou MŠMT.

JAK CO FUNGUJE

Projekt OP VK 48

materinky.dumy.cz

Projekt byl určen pro pedagogy mateřských škol pro jejich profesní rozvoj v oblasti podpory polytechnického vzdělávání a osobnostního i profesního rozvoje učitele.

Cílem projektu bylo připravit učitele mateřských škol tak, aby byli schopni rozvíjet u dětí kladný postoj k technice a technickému prostředí ještě v rámci předškolního vzdělávání, protože právě zde se vytváří základy jejich vztahu k manuální práci, řemeslům a technice vůbec. V rámci projektu se učitelé seznámili s různými formami interaktivní výuky a dalšími výchovnými aktivitami.

V rámci projektu probíhaly tři akreditované vzdělávací programy, během kterých se pedagogové naučili využívat moderní interaktivní pomůcky a výpočetní techniku a vytvářet jednoduché interaktivní výukové materiály související s polytechnickou výchovou dětí „DUMY“.  Následně je zapojili do výuky a po té je v digitální podobě sdílejí s ostatními pedagogy jako příklady dobré praxe a pracují podle nich s dětmi u dotykové obrazovky.

Tento projekt je realizován pouze v padesáti mateřských školách v ČR.

Realizujeme i vlastní projekty.

VÁNOČNÍ PROJEKT

Před vánočními svátky je to vždy nový projekt, zaměřený na upevňování znalostí dětí z oblasti např. slušného chování, znalostí barev, kamarádských vztahů mezi dětmi, i z oblasti vánočních tradic a zvyků apod.

DIVADELNÍ PROJEKT

Koncem školního roku děti tradičně předvádějí své pohybové, hudební a řečové dovednosti prostřednictvím známá veršovaná pohádky, kterou upravíme tak, aby ji děti pochopily, zamilovaly si ji a s nadšením ji zahrály pro veřejnost jako divadelní představení.